Kvůli epidemii COVID 19 mohou být objednávky zpracovány s mírným zpožděním.

Hledat

Potřebujete pomoci? tel: 60636594
sykorky

Kdy a jak vyvěšovat ptačí budky pro venkovní ptactvo

Termín vyvěšování

Nejvhodnějším obdobím pro vyvěšování ptačích budek je jednoznačně podzim. Budky stihnou do jara takzvaně „opršet“ a alespoň částečně splynout s okolím. Navíc druhy u nás zimující (např. sýkory či šoupálci) si vyhlížejí svou hnízdní dutinu už od podzimu a budky vyvěšené na jaře mohou ignorovat. Vyvěšování v období předjaří a časného jara je vhodné zejména pro druhy, které se vracejí ze zimovišť. Pozdějším vyvěšením těmto druhům zajistíme, že na ně nějaká volná dutina zbude. Budky pro některé druhy se dokonce vyvěšují až v době, kdy se tento druh na lokalitě už ozývá (např. krutihlavi).

Vhodný biotop

Budky má smysl vyvěšovat pouze v biotopech, kde chybí dostatek vhodných přirozených dutin, tj. v místech, kde jsou v převaze mladé a zdravé stromy. Takovými biotopy jsou např. kulturní hospodářské lesy, zahrady, parky, intenzivně obhospodařované sady, mladá stromořadí. Tam, kde je nabídka přirozených dutin dostačující, sice vyvěšením budek ptákům neuškodíme, ale ani moc nepomůžeme.

V lesích vyvěšujeme budky nejčastěji v liniích podél průseků, světlin či méně frekventovaných cest. Má to dvě výhody. Jednak budky lépe najdeme při jejich pozdějších kontrolách, jednak ptáci budky na takových místech osídlují raději než budky umístěné v hustém zapojeném porostu. Na okraji světlin a pasek je i pro ptáky o něco příhodnější mikroklima – menší vlhkost, lepší provětrávání, více světla a tepla.

Výška vyvěšení budky

Každý ptačí druh sice více či méně preferuje určitou výšku dutiny nad zemí, v praxi však ale osídlí i budky umístěné v jiných výškách. Nejčastěji používanou výškou pro drobné pěvce jsou cca 2-3 m (1-5 m). V místech, kde je velký pohyb lidí a hrozí vyrušování ptáků, dáváme budky spíše výš. Naopak budky, které chceme častěji kontrolovat, umísťujeme raději do výšky cca 2 m. Budky pro větší druhy ptáků (dravce, sovy, holuby, kavky) umísťujeme do výšky min. 6-8 m. Druhy jako např. úhelníček či dudek zase preferují dutiny nízko při zemi.
Orientace vletového otvoru
Není příliš důležitá, je ji však potřeba volit tak, aby otvor nebyl orientován ve směru převládajících srážek. V našich podmínkách je tedy asi nejvýhodnější směr jižní nebo východní (popř. jihovýchodní). Zejména v hustějších porostech je důležitější než světové strany orientace ke světlinám, průsekům apod. V zahradách a otevřených terénech na svazích je důležitá orintace směrem po svahu.

Hustota budek

Hustota vyvěšování budek se musí řídit především úživností biotopu. Např. v zahradách a sadech či smíšených lesích může být trochu vyšší než ve stejnověkých nesmíšených kulturních lesích. Pokud je hustota budek vyšší než kapacita prostředí, ptáci některé budky neobsadí. Zcela zbytečné je vyvěšování několika budek stejného typu na jeden strom, takové budky mohou obsadit pouze polokoloniálně hnízdící druhy, jako např. špaček obecný, vrabec polní nebo vrabec domácí. Budky je tedy potřeba vyvěsit alespoň 15-20 m od sebe, nebo ještě raději na opačných koncích zahrady. Hustá nabídka budek má smysl pouze v případě, že se pokoušíme některý cílový druh do budky přilákat, ať už za účelem zvýšení jeho početnosti či za účelem výzkumu.

Bezpečnost ptáků

Při umísťování v terénu nesmíme zapomínat na bezpečnost hnízdících ptáků, jejich snůšek a mláďat. Budky nikdy nevyvěšujeme na místa, kde dochází k aplikaci pesticidů, nebo jiných jedů, které mohou proniknout do potravních řetězců a ptáky ohrozit. Budky se také pokusíme zamaskovat, či vyvěsit na nenápadné místo, pokud možno stranou frekventovaných cest. V místech s vyšším výskytem predátorů, např. na okrajích měst, musíme budku řádně zabezpečit před jejich útokem.

Způsoby zavěšení ptačích budek


Zavěšení budky je možné mnoha způsoby – pomocí latě, drátu, háčku či přímým přibitím ke kmeni stromu. Při volbě způsobu musíme mít především na paměti bezpečnost a trvanlivost zavěšení. Je také potřeba vyřešit problém zarůstání hřebíků do stromu. V našich podmínkách se asi nejlépe osvědčilo používání závěsné lišty nebo drátu.

Dřevěná lišta: Nejznámější a nejčastěji používaný způsob. Lišta by měla být zhotovena z tvrdého (nejlépe dubového nebo bukového) dřeva, čímž si pojistíme její životnost. Doporučovaná šířka lišty je 4-6 cm a tloušťka min. 2 cm. Používáme-li měkčí dřevo, je potřeba volit šířku větší. Délka závisí na rozměrech budky a místu, kam budeme budky vyvěšovat (obvykle 40-70 cm). Lišta může být k budce připevněna buďto vertikálně (pro připevnění budky na kmen), nebo horizontálně (pro připevnění do rozsochy větví). Před vyvěšováním si do lišty předvrtáme otvory pro hřebíky, aby se při přitloukání nerozštípla. Abychom dali budce mírný sklon dopředu, můžeme vložit mezi budku a horní část lišty malý klínek (omezíme tím zatékání vody vletovým otvorem do budky).

Plechový závěs: Místo dřevěné lišty můžeme také použít pruh silnějšího nerezového plechu (šířka 2-3 cm, délka 40-50 cm). Do plechu předvrtáme nebo prorazíme otvory pro hřebíky a poté ho připevníme k zadní stěně budky podobně jako dřevěnou lištu. Výhodou tohoto závěsu je jeho tvárnost – dobře přisedne ke každému podkladu, při zavěšení můžeme určit optimální předklonění budky apod. Větší budky, např. pro dravce a sovy, se často připevňují ke kmeni pomocí 2-3 proužků plechu. Podobně můžeme využít i silnější drát.

Zavěšení na drát: Použijeme pevný a silný drát z nerezového materiálu, který k budce připevníme tak, aby visela rovně či mírně předkloněna. Tímto způsobem můžeme budku volně zavěsit na větev nebo za háček ke kmeni stromu. Ptákům nevadí, když se budka ve větru trochu pohybuje, v žádném případě však nesmí narážet na větve nebo kmen (mohlo by dojít k rozbití snůšky). Přesto se pokusíme budku připevnit tak, aby pohyb byl co možná nejmenší, tj. drát by měl být k budce připevněn ve dvou bodech, pokud možno by měl být dvojitý, optimálně dlouhý atd. Budky zavěšené pomocí drátu jsou mnohem mobilnější než budky napevno přibité – můžeme je snadněji sundat, přemístit apod.

Zavěšení na háček: Budku můžeme jednoduše také zavěsit tak, že na kmen stromu připevníme háček a na zadní stěnu budky malé očko. Vždy je však potřeba zvážit stabilitu budky a pevnost zavěšení. Můžeme také kombinovat použití háčku a drátu. Tento způsob má tu výhodu, že budky můžeme volně sundávat např. pomocí dlouhé tyče, aniž bychom museli na strom lézt. Háčky jsou jednoznačně nejvhodnějším způsobem při zavěšování budek na zdi staveb, např. pro rorýse, poštolky, rehky aj.

Další způsoby: Použití dalších způsobů, jako např. provázku, přímého přibíjení budky ke stromu aj., je až na výjimky (např. budky pro šoupálky) naprosto nevhodné. Podobně nevhodný způsob je I zavěšování budek za prodlouženou zadní stěnu, používaný např. poměrně často i v některých západoevropských státech (takového budky jsou občas nabízeny i v českých hobby marketech) – nejenže takovéto připevnění není příliš trvanlivé, budka většinou nepřisedne k podkladu tak pevně a může docházet i k zatékání vody do budky.
A jak vyřešit zarůstání hřebíků?

Čeští i jiní kutilové už vymysleli mnoho způsobů. Nejjednodušší způsob je když pod hřebíky, kterými připevňujeme lištu ke stromu, dáme plechové podložky, aby se při zarůstání vytahovaly a nedošlo k odtržení budky. Ještě lépe se pro tento účel osvědčily uzávěry pivních (i jiných) lahví; trvá totiž 2-3 roky, než hlavička hřebíku přitiskne prohnuté dno víčka k lati, přičemž dostatečně pevně drží lištu nebo háček přibitý ke kmeni. Nebo alespoň hřebíky nezatloukáme až po hlavičku, ale necháme je cca 0,5 – 1 cm povytažené.

Využijte naší nabídky.Do konce března nabízíme hnízdní budky pro volně žijící ptactvo za akční ceny.


zdroj textu:ZASADIL P. [ed.], 2001: Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků. Metodická příručka č. 20. ČSOP Praha.

Nová nabídka krmiv firmy BioFeed aneb zkušenosti s Biofeed.cz

Od 20.února jsem nově zařadili do nabídky našeho eshopu krmiva od polské firmy Biofeed.Jde o krmiva pro ptactvo, papoušky, psi, kočky, hlodavce a další, která jsou vyráběna v té nejvyšší Bio kvalitě.Bohužel to bylo velkou chybou.

Společnost BIOFEED je skupina zkušených nadšenců a odborníků na výživu zvířat. Jsme výrobcem krmiv, koncentrátů, premixů a aditiv pro skot, prasata a drůbež a také krmiv, doplňků, produktů péče a doplňků pro psy, kočky, kožešinová zvířata, hlodavce, holuby a exotické ptactvo. Na základě zkušeností a odborných znalostí vyvíjíme patentované směsi, které zaručují úspěch chovu.

No a tím zavedení těchto výrobků na náš eshop končí, neboť....:

Před několika měsíci mě kontaktoval pan D.R…… s nabídkou zda bychom nechtěli na našem eshopu krmivaprozvirata.cz prodávat výrobky polské společnosti Biofeed.Nabídka se tvářila tak jako, že jde o oficiální zastoupení této polské společnosti vyrábějící krmiva v České republice.

Nabídka mě celkem zaujala a tak jsem se rozhodl přidat produkty polské firmy Biofeed.pl na naše stránky.Zároveň byla provedena propagace produktů na facebooku.Požádal jsem zástupce firmy v Ćeské republice o zaslaní vzorků krmiv, hlavně pak vzorků krmiv pro ptactvo, jelikož balení produktů je velice lákavé, ale cenově na dosti vysoké hladině.

Bohužel i přes několik urgencí jsem se vzorků nedočkal ani po 2 měsících.Mezitím došlo na našich stránkách krmivaprozvirata.cz i k objednání několika produktů od této společnosti.Opětovně jsem žádal o dodání vzorků a přitom objednal i zboží pro náš eshop.Opět musím říci bohužel..Ano, dva měsíce trvalo, než nám údajná zástupce polské společnosti Biofeed poslal obědnávku a to ještě nekompletní.

Měl jsem tedy možnost po dvou měsících se alespoň částečně seznámit s kvalitou krmiv.Musím říci, že žádná sláva.Pokud budu mluvit o krmivech pro papoušky a venkovní ptactvo, tak kvalita zrnin nedosahuje kvalit prestižních značek, které jsou ovšem cenově lacinější.První objednávku, která mě byla nespolehlivou firmou pana D.R., vystupující pod značkou Biofeed.cz, která má působit dojmem oficiálního zastoupení polské firmy Biofeed.pl na českém trhu, ale tou rozhodně není.

Tento článek píšeme jako varování pro všechny eshopy, kamenné obchody, které by se nechali napálit, tak jako já a produkty nabízející pod hlavičkou Biofeed.cz objednat a nabízet.Nechceme nikoho odrazovat ohledně kvality, tu ať si každý posoudí sám, ale odrazuji od prodejce Bioofeed.cz, jelikož je absolutně nespolehlivý.

Tímto stahujeme všechny produkty značky Biofeed z našeho eshopu a nespolehlivou firmu pana Roubínka, tedy Biofeed.cz jednoznačně nedoporučujeme.

Další ohnisko ptačí chřipky je ve středočeském kraji

Jak informovala Státní veterinární správa bylo v České republice potvrzeno druhé letošní ohnisko aviární influenzy neboli ptačí chřipky v chovu drůbeže. Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Praha dnes nákazu potvrdilo v malochovu drůbeže v obci Podolí u Jankova na Benešovsku ve Středočeském kraji. Nákazu do chovu s velkou pravděpodobností zavlekly divoké kachny z blízkého rybníka.

V chovu v Podolí u Jankova, kde se chovalo 45 slepic a 6 kachen došlo k úhynu 25 slepic, což chovatel neprodleně nahlásil krajské veterinární správě. Veterinární inspektoři okamžitě po nahlášení úhynů chovatelem zahájili v chovu šetření, přijali předběžná opatření a odeslali uhynulé kusy k vyšetření do SVÚ Praha. To u uhynulých kusů potvrdila ptačí chřipku, v současné době se čeká na stanovení patogenity. V blízkosti chovu se nachází malý rybník, na kterém se vyskytují volně žijící divoké kachny, dá se tak předpokládat, že nákaza se dostala do chovu právě od nich.

Celý článek zde

Základní poznatky pro ruční dokrmování papoušků

Ruční odchov papoušků je časově náročný úkol, zvláště když jsou mláďata malá. Při líhnutí vyžadují všechny druhy krmení každé dvě hodiny a to celý den a noc. Jak papoušci rostou a volátko se stává prostornější, rozpětí mezi krmením se může prodloužit. Jinými slovy, krmení bude vyžadováno každé 3-4 hodiny od 06:00 do 23 hodin.

Podle mých zkušeností by se volátko u papouška nemělo nikdy během dne zcela vyprázdnit. 

Pokračovat ve čtení

pribehy-ohrozenych-papousku-z-cervene-knihy-iucn-2020:-amazonan-ekvadorsky

Bylinky a bylinné směsi jsou skvělým zdrojem vitaminů

Zelené krmení je pro exotické ptactvo skvělým zdrojem vitaminů to je jednoznačné.Ovšem v zimě je thoto krmení nedstatek a proto nabízíme sušené bylinky a bylinné směsi pro papoušky a exotické ptactvo.

Bylinky jsou prospěšné neje pro zdraví člověka, ale také pro spoustu domácích zvířat. Třeba pro andulky. Nevíte, čím jim obohatit stravu o vitaminy? Poradíme vám.

Zelené krmení by nemělo chybět v žádné stravě doma chovaného papouška. A právě jaro je období, kdy můžete svému papouškovi dopřát stravu bohatou na vitaminy, minerály, stravu, která prospěje jeho trávení. Kromě toho se také ptákům postaráte o novou zábavu, která je trochu vytrhne z kažodenního stereotypu. Byla by škoda, kdybyste této možnosti nevyužili. Navíc to má ještě jednu nezpochybnitelnou výhodu. Zelené krmivo vás nebude stát ani korunu.

Chcete vědět jak správně krmit papoušky?

Pampelišková bomba
Mezi nejčastěji podávané bylinky patří smetanka lékařská nebo-li pampeliška. Najdete ji prakticky na každém rohu a je jedno, zda bydlíte ve městě nebo na venkově. Pro ptactvo má hned několik pozitivních přínosů. Především obsahuje více beta karotenu než mrkev, více železa než špenát, je velmi výživná a bohatá na draslík či vápník. Mimo to je velkou zásobárnou vitaminů A, B, C, D a K, ale také hořčíku, zinku a bílkovin. Pampelišku můžete papouškům podávat kompletně celou, včetně kořene. Nezapomeňte ji však dobře omýt.

Pochoutka z jitrocele
I jitrocel je prakticky jako plevel, takže na něj bez obav můžete narazit kdekoliv. A stejně jako pampeliška i tato bylinka má blahodárné účinky na zdraví.

Jitrocel je ceněný především pro svůj vysoký obsah vitaminu C. Kromě něj obsahuje také třísloviny, hořčiny, zinek, sodík, draslík, kobalt a měď. Mladé lístky budou opravdovou lahůdkou i pro vaše papoušky. Můžete jim podat nejenom listy, ale také klásek se semínky, který bude skvělou zábavou zejména pro menší druhy exotického ptactva.

Ptačinec pro ptactvo
Už jeho název značí, že tato bylinka je skvělou potravou pro ptáky. Navíc ptačinec opravdu nemusíte složitě hledat. Je to také druh plevele, který nemají rádi žádní zahrádkáři. Pro ptáky má však neocenitelný přínos v podobě velkého vitaminu C a E. Dále obsahuje karoten, tanin a minerální soli. Je tedy skvělý pro posílení metabolismu. Papouškům můžete dát celou nadzemní část bez kořene, kterou umyjete vodou. Jelikož rostlina poměrně rychle vadne, dopřejte ptactvu vždy čerstvou porci. Ptačinec má močopudné účinky, podporuje celkový metabolismus a kondici ptáků.

treti-vypousteni-aratingu-zlutych-u-brazilskeho-belema:-divokou-populaci-posililo-pet-ptaku

Třetí vypouštění aratingů žlutých u brazilského Beléma: divokou populaci posílilo pět ptáků

treti-vypousteni-aratingu-zlutych-u-brazilskeho-belema:-divokou-populaci-posililo-pet-ptaku
Dalších pět aratingů žlutých vypustili ochránci přírody z vládní agentury Ideflor-Bio do volné přírody v metropolitní oblasti Belém v centrální Brazílii. Šlo již o třetí vypouštění těchto papoušků v oblasti Beléma, od roku 2016 se takto do volnosti dostalo celkem 27 ptáků. Poslední pětice 15. prosince. „Když vidíme, jak aratingové doslova rozzářili oblohu svým výrazně zbarveným peřím, přináší nám to pocit naděje a posiluje důležitost státní ochrany přírody, výzkumných projektů, enviromentální výchovy a udržitelného rozvoje,“ prohlásila Karla Bengtson, prezidentka agentury Ideflor-Bio, která přede dvěma lety převzala aktivity Ararajubas Reintroduction Projectu, jenž měl zajištěno financování jen do konce roku 2018. Pětici nejnověji vypuštěných ptáků tvořili tři samci a dvě samice. V roce 2019 tito papoušci dorazili do národního parku Utinga jako zabavení jedinci, kteří se nejprve zotavovali v zoologických zahradách v brazilském státě Pará. Jejich zdravotní stav a kondice nebyly ideální, mnoho měsíců strávili rekonvalescencí a poté v aklimatizační voliéře přímo v místech, kde byli minulý týden vypuštěni do přírody. V předchozích dvou vlnách se ochráncům přírody podařilo do přírody vypustit 22 aratingů žlutých a některé páry již úspěšně zahnízdily. Aratinga žlutý je uveden v Červené knize ohrožených živočichů IUCN jako „zranitelný“ (VU), úmluva CITES o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy z Pokračuj ve čtení The post Třetí vypouštění aratingů žlutých u brazilského Beléma: divokou populaci posílilo pět ptáků appeared first on Chov papoušků a exotického ptactva. Read More
nakličovací směs

Jak správně klíčit zrní pro papoušky

Máčené zrní je pro papoušky lépe stravitelné a klíčené zrní obsahuje enzymy, cenné vitamíny.Tato potrava je pro ně daleko přirozenější než klasické suché krmení.Je třeba si uvědomit, že různá semena klíčí různě rychle, ale to není nijak na závadu.Zkrátka některé budete tedy zkrmovat ve stádiu máčeného, které krásně zvětší svůj objem.
susene

Správné krmení

Vidím, že ve skupině milovníků papoušků na facebooku https://www.facebook.com/groups/chovpapousku jsou hlavně ti, co mají doma nějakého mazlíka! Rád bych přispěl s problémem, který často řeším, když se mnou někteří konzultují jejich problémy.Vidím, že ve skupině milovníků papoušků na facebooku https://www.facebook.com/groups/chovpapousku jsou hlavně ti, co mají doma nějakého mazlíka! Rád bych přispěl s problémem, který často řeším, když se mnou někteří konzultují jejich problémy.
Back to Top
Cart
Your cart is currently empty.
Produkt byl přidán do košíku